Verksamhetsområden

Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Ombud i tvister om barn; vårdnad, boende och umgänge. Medlingsuppdrag.

Ekonomisk familjerätt

Upprättande av bodelningshandlingar, testamenten och äktenskapsförord.
Upprättande av bouppteckningar och arvskiften samt uppträda som ombud i arvstvister.
Uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Social rätt

Offentligt biträde i mål om LVU och LVM

Civilrättsliga tvister

Prästgården2